Liberační balíček III (publikovaný ve Finančním zpravodaji 9/2020 ze dne 10. června 2020) s sebou vyjma dalších významných opatření v oblasti daní přinesl de facto možnost odložit platby týkající se veškerých daní spravovaných orgány podřízenými Ministerstvu financí ČR. V souvislosti s předmětným opatřením je promíjen úrok z prodlení podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“), rovněž úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od vyhlášení nouzového stavu, tj. v době od od 12. 3. 2020, do 31. 12. 2020. Opatření se týká všech daňových subjektů, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením koronaviru.

Níže jsou uvedeny základní parametry žádosti:

  • žádost o posečkání musí být podána na místně příslušný FÚ (ideálně elektronicky),
  • s individuální žádostí o posečkání se pojí úhrada správního poplatku ve výši 400 Kč (pokud bude nicméně žádost podána na FÚ do konce července 2020, pak je tento promíjen - viz Finanční zpravodaj 4/2020),
  • nutnost tvrzení a doložení některého ze zákonných důvodů, pro které lze posečkání dle § 156 odst. 1 daňového řádu povolit (např. neprodlená úhrada daně by pro daňový subjekt znamenala vážnou újmu, není-li možno vybrat daň najednou, popř. při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň),
  • v neposlední řadě by mělo být v žádosti uvedeno, v jak vysokých splátkách a jakých lhůtách bude nedoplatek uhrazen.

Individuální žádosti posečkání úhrady daně, resp. rozložení její úhrady na splátky, již pro klienty připravujeme, proto nás v případě potřeby neváhejte kontaktovat.