Tato Pravidla byla vyhotovena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících obecně závazných platných právních předpisů.

Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé,

ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Tato Pravidla vysvětlují, jakým způsobem ve V4 Holding, a.s. Vaše osobní údaje zpracováváme, a to nejen při poskytovaní daňových a účetních služeb.

Naše společnosti se zavazují neustále zlepšovat vnitřní politiku, postupy a systém ochrany a bezpečnosti Vašich osobních údajů a v souladu s tímto účelem tyto přiměřeně inovovat a zdokonalovat. Ve snaze zabezpečovat ochranu osobních údajů těmi nejúčinnějšími způsoby se zavazujeme získávat a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky. Zároveň se zavazujeme budovat naši firemní kulturu v oblasti ochrany bezpečnosti osobních údajů takovým způsobem, abychom zabezpečili zvyšování všeobecného povědomí o tomto tématu a jeho důležitosti, a to především při poskytování daňových a účetních služeb našim klientům.

Naše společnosti postupují stejně jako v každé oblasti své činnosti i ve vztahu k ochraně osobních údajů s odbornou starostlivostí a konají čestně, svědomitě, přiměřeným způsobem a důsledně využívají v zájmu našich klientů či jiných subjektů údajů všechny právní prostředky, které považují za prospěšné. Přitom samozřejmě dbáme na účelnost a hospodárnost námi poskytovaných služeb.

Při zpracování osobních údajů se naše společnosti řídí primárně Nařízením GDPR, souvisejícími předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, ale také dalšími obecnými předpisy. Naše společnosti při zpracování Vašich osobních údajů také využívají normy ISO/IEC 27001 a nejnovější legislativní a akademická doporučení. Při zpracování Vašich osobních údajů také spolupracujeme s našimi sesterskými společnostmi V4 Legal, které ve svých týmech v jednotlivých státech disponují mnoha odborníky na problematiku ochrany osobních údajů, v důsledku čehož máme přístup k nejnovějším trendům a informacím.

Zaměstnanci naší společnosti, ale i další osoby podílející se na naší činnosti, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se při výkonu jejich činnosti nebo činnosti vykonávané při poskytovaní dalších služeb souvisejících s výkonem účetních a daňových služeb dozvědí. Povinnosti mlčenlivosti podléhají všechny informace, týkající se klientů našich společností, přičemž jí podléhají také všechny důvěrné či citlivé informace získané v souvislosti s jakýmikoli činnostmi vykonávanými našimi společnostmi. Povinnost mlčenlivosti je pro nás opravdu důležitá a považujeme ji za jeden ze základních pilířů poskytování našich služeb.

V případě, že budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 597 822 461 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo také prostřednictvím pošty na adrese našeho sídla: Jurečkova 643/20, 702 00 Moravská Ostrava.

1.               Co jsou to osobní údaje?

 • Osobní údaje jsou jakékoli údaje, na jejichž základě Vás můžeme identifikovat, a to přímo nebo nepřímo. Osobní údaje tak mohou být například jméno, příjmení, fotografie nebo IP adresa.
 • Nařízení GDPR rozeznává také zvláštní kategorii osobních údajů, ke které je potřebné přistupovat mimořádně citlivě. Zvláštní osobní údaje jsou zejména údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, ale také genetické údaje, biometrické údaje, kterými jsou například otisky prstů určené k Vaší identifikaci, údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu nebo údaje týkající se Vašeho sexuálního života nebo sexuální orientace.

2.               Proč zpracováváme osobní údaje?

 • Zpracování osobních údajů znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji, jako je například jejich získávání, uspořádávaní, uchovávání, vyhledávání, prohlížení, využívání, šíření, vymazávání nebo likvidace, a to bez ohledu na to, jestli je takový postup vykonáván automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.
 • Zpracování Vašich osobních údajů našimi společnostmi je nezbytné zejména z následujících důvodů, tudíž abychom mohli:
 • poskytovat účetní a daňové služby našim klientům;
 • plnit různé zákonné a smluvní povinnosti;
 • chránit oprávněné zájmy našich klientů, našich společností a dalších spřízněných osob.

3.            Za jakými účely a v souladu se kterými právními tituly Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje potřebujeme pro:

Vaše osobní údaje máme právo zpracovávat na základě:

Při zpracování Vašich osobních údajů zohledňujeme zejména:

Poskytování daňových a účetních služeb

plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti

Nařízení GDPR, Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmů, Zákon o DPH a další právní předpisy (České účetní standardy, vyhlášky provádějící zákon o účetnictví)

Zabezpečení souladu naší činnosti s právními předpisy

plnění právní povinnosti, oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetích stran, veřejného zájmu nebo při obhajování právních nároků

Nařízení GDPR, Zákon o účetnictví a další právní předpisy (například České účetní standardy, vyhlášky provádějící zákon o účetnictví)

Účely týkající se ochrany oprávněných zájmů našich společností

oprávněného zájmu našich společností nebo zájmu třetích stran

Nařízení GDPR, Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Trestní zákoník, Trestní řád, Občanský soudní řád, Správní řád, Soudní řád správní a Zákon o účetnictví a další právní předpisy (například České účetní standardy, vyhlášky provádějící zákon o účetnictví)

Marketingové účely

souhlasu se zpracováním, avšak to pouze v případě, že se rozhodnete nám jej udělit nebo v některých případech na základě oprávněného zájmu našich společností nebo třetích stran

Nařízení GDPR, Občanský zákoník, Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o regulaci reklamy, Zákon o ochraně spotřebitele

Statistické účely, archivní účely ve veřejném zájmu a účely historického a vědeckého výzkumu

archivace ve veřejném zájmu, za účelem vědeckého nebo historického výzkumu či na statistické účely

Nařízení GDPR, Zákon o archivnictví a spisové službě

Personalistika a mzdy

plnění právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo plnění smlouvy; ve vztahu k zvláštním kategoriím osobních údajů může jít o dodatečné podmínky, kdy je zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv našich společností nebo dotčené osoby v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je to v souladu s kolektivními smlouvami podle práva ČR a při stanovení vhodných záruk týkajících se základních práv a zájmů subjektů údajů

Nařízení GDPR, Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti,
Zákon o sociálním zabezpečení

Účetní a daňové účely

plnění právní povinnosti

Nařízení GDPR, zvláštní zákony v oblasti účetnictví a správy daní

4.            Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

 • Osobní údaje našich klientů a jiných fyzických osob zpřístupňujeme jen v míře nezbytné pro poskytování našich služeb a plnění právních povinností, přičemž jejich příjemci jsou taktéž povinni zachovávat mlčenlivost. Osobní údaje zpřístupňujeme například osobám, které pověřujeme vykonáním jednotlivých úkonů poskytování právních služeb, jiným společnostem patřícím do naší skupiny, našim účetním poradcům, poskytovatelům softwarového vybavení nebo podpoře našich společností, včetně zaměstnanců těchto osob. Na požádání Vám samozřejmě poskytneme konkretizovaný seznam výše specifikovaných příjemců.
 • Naše společnosti jsou součástí mezinárodní skupiny V4 Group, která působí ve Slovenské republice, v České republice, v Polsku a Maďarsku. Všechny potřebné kontakty a informace o všech společnostech, které jsou součástí V4 Group naleznete na webových stránkách společnosti V4 Group v sekci kontakty. Všechny společnosti, které jsou součástí V4 Group spolu uzavřely dohodu společných správců, jejímž účelem je zabezpečit zákonné a transparentní zpracování Vašich osobních údajů. Společné zpracování Vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu všech těchto společností, kdy jejich cílem je především poskytovat našim klientům daňové a účetní služby prostřednictvím vysoce kvalifikovaných mezinárodních týmů účetních a daňových poradců a zároveň tak zvýšit úroveň bezpečnosti Vašich osobních údajů. Naše společnosti rovněž pečlivě a důkladně posoudily vliv společného zpracování osobních údajů na Vaše zájmy a základní práva a upravily své povinnosti takovým způsobem, abyste nebyli v důsledku společného zpracování osobních údajů vystaveni zvýšenému riziku či nepohodlí. Pro Vás, jakožto osobu, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány našimi společnostmi, které jsou společnými správci, jsou práva a povinnosti v souladu s těmito Pravidly platná i ve výše uvedených případech a společné zpracování tak nemá vliv na bezpečnost Vašich osobních údajů.

5.             Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetích zemí vně Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Využíváme bezpečné cloudové služby ověřeného poskytovatele se servery umístěnými na území EU.

6.             Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 • Osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu, dokud je to nutné pro účely, pro které se zpracovávají nebo dokud nám to přikazuje zákonná úprava, například účetní a personální legislativa nebo AML zákon, který je definován níže.
 • Při zpracování osobních údajů se zároveň řídíme zákonnými dobami uchovávání, kdy skartační lhůta:
 • je v případě povinnosti vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství nejméně 5 let;
 • je v případě povinnosti uchovávat účetní závěrky nebo výroční zprávy nejméně 10 let;
 • je v případě povinnosti uchovávání účetních dokladů, účetních knih, odpisových plánů, inventurních soupisů účtových rozvrhů nebo přehledů 5 let;
 • je v případě povinnosti uchovávání účetních záznamů, kterými účetní jednotky dokládají účetnictví 5 let;
 • je v případě uchování povinnosti daňových dokladů 10 let, a to od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

7.           Jak od Vás získáváme osobní údaje?

 • Pokud jste klientem našich společností, osobní údaje získáváme většinou přímo od Vás. V závislosti na konkrétním případu může mít neposkytnutí osobních údajů klientem zásadní vliv na naši schopnost poskytnout kvalitní účetní a daňové služby a ve výjimečných případech i naši povinnost odmítnout poskytnutí takovýchto služeb. Osobní údaje o našich klientech můžeme získávat i z veřejně dostupných zdrojů, od orgánů veřejné správy nebo od jiných osob.
 • Pokud nejste klientem našich společností, rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme od našich klientů nebo z jiných veřejných nebo zákonných zdrojů, jako například vyžádáním si osobních údajů od orgánů veřejné moci, výpisem z veřejných rejstříků, získáváním důkazů ve prospěch klienta, ale i dalšími způsoby v souladu s právním řádem České republiky.
 • Pokud jste zaměstnancem našich společností nebo spolupracující osobou, Vaše osobní údaje jste nám poskytli převážně přímo Vy. Jejich zpracování se řídí zejména právní úpravou v oblasti pracovního práva a účetnictví, přičemž při každém uzavření smlouvy Vás o pravidlech zpracování Vašich osobních údajů informujeme.

8.            Jakými právy disponujete jako subjekt údajů?

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.
 • Bez ohledu na výše uvedené, máte právo kdykoli namítat proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Jako klient našich společností máte právo požadovat přístup k osobním údajům a v případě jejich nesprávnosti jejich opravu.
 • Pokud se osobní údaje týkají klienta, právo přístupu k osobním údajům ani právo na přenositelnost třetí osoby nemají, a to z důvodu naší zákonné povinnosti mlčenlivosti především s odkazem na článek 15 odst. 4 a článek 20 odst. 4 Nařízení GDPR.
 • Jakožto subjekt údajů máte samozřejmě právo kdykoli podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.            Zpracování souborů cookies

 • Cookies, které používají webové stránky našich společností, neshromažďují žádné osobní údaje. Používání naší webové stránky je tak nejen bezpečné, ale i v celém rozsahu respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů.
 • Na naší webové stránce naleznete jeden soubor cookie, který má však výlučně účel zajištění fungování stránky a vymaže se z Vašeho prohlížeče hned po jeho zavření, tj. na konci relace.
 • Za účelem statistického vyhodnocování návštěvnosti naší webové stránky používáme službu Google Analytics, Vaše IP adresy jsou však anonymizované, a tudíž není možné Vás podle nich identifikovat.

10.             Změny podmínek ochrany osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem, tuto změnu Vám oznámíme na této webové stránce nebo zvláštním oznámením prostřednictvím e-mailu.

11.         Právní předpisy uvedené v těchto podmínkách

 • AML Zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • Nařízení GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Občanský soudní řád“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
 • Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • Soudní řád správní“ znamená zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní;
 • Správní řád“ znamená zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • Trestní řád“ znamená zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád);
 • Trestní zákoník“ znamená zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;
 • Zákon o účetnictví“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • Zákon o daních z příjmů“ znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
 • Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • Zákon o archivnictví“ znamená zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
 • Zákon o elektronických komunikacích“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů;
 • Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech;
 • Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • Zákon o regulaci reklamy“ znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon o sociálním zabezpečení“ znamená zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
 • Zákon o zaměstnanosti“ znamená zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
 • Zákoník práce“ znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.