Od 6.4.2021 mají povinnost zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají do 9 zaměstnanců, povinnost mít již poprvé otestované své zaměstnance na pracovišti na přítomnost viru SARS-CoV-2. Zaměstnavatelé mají povinnost do 28.3.2021 zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru SARS-CoV-2 (antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které může použít laik – pověřený zaměstnanec zaměstnavatele).

Následně od 30.3.2021 má zaměstnavatel povinnost zahájit testování svých zaměstnanců a poté již od 6.4.2021 může zaměstnavatel vpustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Na pracovišti po tomto datu mohou být přítomni pouze zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Následně musí být zaměstnanci testování každých 7 dnů a výsledky o provedeném testu a jeho výsledku se musí zaznamenat v přehledu o provedených testech.

Do celkového počtu zaměstnanců daného zaměstnavatele se počítají všichni jeho zaměstnanci, tj. zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), dočasně přidělení zaměstnanci agentur práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (typicky dochází OSVČ),“ vysvětluje Miroslav Šperka advokát a partner V4 Group.
Povinnost pravidelného testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nemají zaměstnanci, kteří vykonávají práci na tzv. home office a nejsou vůbec přítomní na pracovišti nebo prodělali onemocnění COVID-19 a uplynula u nich izolace, nemají příznaky onemocnění a od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dnů nebo již byli plně očkování (obě dvě dávky) na COVID-19 nejméně před 14 dny a mají příslušný očkovací certifikát.

Co dělat, když zaměstnanci nechtějí podstoupit test na přítomnost viru SARS-CoV-2?
Neotestovaní zaměstnanci nebo zaměstnanci, kteří nesplňují výše uvedené výjimky nebudou vpuštěni na pracoviště. Zaměstnavatel se s takovými zaměstnanci může dohodnout na práci z domova, čerpání placené nebo neplacené dovolené,“ říká Miroslav Šperka, partner V4 Group a dodává, že pokud se však zaměstnavatel se zaměstnanci nedohodne, tak se bude ze strany zaměstnance jednat o překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákoník práce“), a zaměstnancům tedy nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.

Co dělat, když je zaměstnanec pozitivně testován na přítomnost viru SARS-CoV-2?
Zaměstnavatel nebo zaměstnance musí bezodkladně opustit pracoviště (pokud test prováděl doma, tak se nedostaví na pracoviště), informovat podnikového lékaře zaměstnavatele nebo svého praktického lékaře. Pokud ho nemá, tak kontaktuje krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hl. m. Prahy. Následně lékař nebo krajská hygienická stanice/hygienická stanice hl. m. Prahy rozhodne o provedení potvrzujícího PCR testu pro daného zaměstnance.

Pokud výsledek PCR testu bude pozitivní, tak bude mít zaměstnanec nařízenou karanténu ve smyslu § 191 Zákoníku práce. Bude se tak jednat o omluvenou nepřítomnost zaměstnance na pracovišti s náhradou mzdy nebo platu ve smyslu § 192 a násl. Zákoníku práce a mimořádný příspěvek podle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačka. Pokud je výsledek PCR testu negativní, tak zaměstnanec se může vrátit zpět na pracoviště.

Co se právně děje v období od pozitivního výsledku antigenního testu a výsledek potvrzovacího PCR testu? V tomto období nemůže být zaměstnanec vpuštěn na pracoviště a pokud mu to dovolí zdravotní stav a dohodne se zaměstnavatelem, tak může pracovat na home office nebo čerpat dovolenou. Jinak ze strany zaměstnance nedochází k práci a čekání na provedení kontrolního PCR testu je jinou překážkou na straně zaměstnavatele dle §208 Zákoníku práce a za dobu jejího trvání náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Neplatí to však, pokud byla zaměstnanci současně nařízená karanténa ve smyslu § 191 Zákoníku práce. Nařízená karanténa má přednost a zaměstnanci v tomto případě náleží náhrada mzdy nebo platu ve smyslu § 192 a násl. Zákoníku práce a mimořádný příspěvek podle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačka.

Povinnost testování OSVČ
Od 6.4.2021 mají povinnost testování se na přítomnost viru SARS-CoV-2 také osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají hlavní samostatnou činnost na území ČR. Po tomto datu nesmí vstoupit na své pracoviště, pokud nemají negativní výsledek testu. Kromě výjimek pro vstup na pracoviště bez provedeného testu stanovených u zaměstnanců mají OSVČ výjimku spočívající v tom, že se nemusí testovat, pokud se při výkonu své práce nesetkávají se dalšími osobami (kromě osob ve společné domácnosti).

Kontroly provedených testů
Pro případnou kontrolu plnění povinností testování zaměstnanců nebo OSVČ doporučujeme, uschovávat faktury, účtenky nebo dodací listy potvrzující dodání testů a vést evidenci o probíhajícím testování v přehledu o provedených testech. Případně uschovat kopie potvrzení o provedeném testu zdravotnickým zařízením,“ uzavírá Miroslav Šperka.