Zaměstnavatel, který splní podmínky tohoto programu, bude mít nárok na částečnou kompenzaci náhrady mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu uzavření či omezení provozu, nedostatku zakázek a překážek na straně zaměstnance (např. nařízená karanténa), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku šíření nákazy COVID-19. Kompenzace bude vyplácena Úřadem práce ČR (dále jen „ÚP ČR“).

Žádosti o kompenzaci náhrady mezd lze podávat od 6. dubna 2020, přičemž se předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků na náhradu mzdy Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

Žádost lze podat prostřednictvím elektronického formuláře https://antivirus.mpsv.cz/zadost. Další vyřizování žádosti bude taktéž probíhat výhradně elektronicky a bezkontaktně. Je však nutné disponovat datovou schránkou či elektronickým podpisem.

Na základě žádosti a následné dohody s ÚP ČR bude docházet k částečné kompenzaci mzdových nákladů včetně sociálního a zdrav. pojištění (superhrubé mzdy) vzniklých od 12. března 2020 do 30. dubna 2020. Prodloužení období také na měsíc květen 2020 je podmíněno schválením vládou České republiky. Žádosti o náhradu mzdových nákladů se podávají vždy za měsíc, ve kterém došlo k jejich úhradě.

Nárok na částečnou kompenzaci náhrady mezd má právo pouze zaměstnavatel, který splňuje tyto podmínky:

 1. striktně dodržuje zákoník práce;
 2. nedal zaměstnanci, jehož mzdové náklady žádá kompenzovat, výpověď;
 3. zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě;
 4. zaměstnavatel působí ve sféře soukromého podnikání (není financován z veřejných rozpočtů);
 5. zaměstnanci musí být v pracovním poměru (kromě DPP a DPČ);
 6. zaměstnanci se musí účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 7. zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Na kompenzaci mzdových nákladů mají nárok i Agentury práce, a to pro zaměstnance, jejichž pracovní poměr byl sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a trvá po celou dobu trvání Programu Antivirus.

Zaměstnavatelé mohou žádat o kompenzaci mzdových nákladů ve dvou režimech:

 1. nucené omezení provozu, karanténa zaměstnanců (režim A)
  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
  • nahrazuje se 80 % z uznatelných výdajů, max. však do 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance;
 2. související hospodářské potíže a jiné překážky na straně zaměstnavatele (režim B)
  • nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
  • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku;
  • nahrazuje se 60 % z uznatelných výdajů, max. však do 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Jak požádat o příspěvek?

 1. Podat žádost o uzavření dohody s ÚP ČR:
  • Žádost lze podat prostřednictvím webové aplikace na https://antivirus.mpsv.cz/zadost
   • Žádost musí být určena místně příslušnému ÚP dle sídla zaměstnavatele;
   • K žádosti musí být přiložen:
    1. doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky;
    2. plná moc, pokud je zaměstnavatel při administraci žádosti zastoupen např. advokátem;
   • Vygenerovaná žádost může být odeslána buďto datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 2. Uzavření dohody s ÚP ČR:
  • Dohoda bude uzavřena na základě písemné žádosti zaměstnavatele, po jejímž vyplnění se automaticky vygeneruje a musí být odeslána spolu s žádostí ÚP ČR, který ji následně zkontroluje;
  • Vygenerovaná dohoda může být odeslána buďto datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
  • V případě nalezení chyby ÚP ČR provede její storno a zároveň vyzve žadatele k opravě chyb a k podání nové žádosti o uzavření dohody;
  • K uzavření dohody dojde okamžikem zaslání podepsané dohody ze strany ÚP ČR zpět žadateli datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 3. Předložení vyúčtování vyplacených náhrad mezd
  • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění);
  • Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek;
  • Na každý režim (A nebo B) Programu Antivirus je třeba vyplnit samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP;
  • V případě vyplnění formuláře pro režim A, zaměstnavatel uvede také předmět podnikání nebo činnosti, která byla dotčena unesením vlády, opatřením Ministerstva zdravotnictví, či krajské hygienické stanice, které zaměstnavatel specifikuje jejich čísly;
  • Čestná prohlášení o vyplacených náhradách a provedených odvodech, existenci vzniku překážky v práci a době jejího trvání, a že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty, jsou součástí vyúčtování. K jejich stvrzení dojde stvrzením vyúčtování.

Vyplacení příspěvku

Po obdržení výše popsaného vyúčtování zašle ÚP ČR dotaz České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), zda zaměstnanci, na které si zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně jeho zaměstnanci.

Pokud se ČSSZ vyjádří kladně, vyplatí ÚP ČR příspěvek na účet zaměstnavatele.