Dohoda o vině a trestu je způsob jak se dohodnout se státním zástupcem na výši trestu. Aktuálně se plánuje její rozšíření na všechny trestné činy. Lepší dohoda v hrsti než zproštění obžaloby na střeše. Co myslíte? Dohoda o vině a trestu je relativně novým právním institutem trestního práva, který byl do českého právního řádu zaveden novelou trestního řádu v roce 2012, jako jeden z dalších způsobů alternativního vyřízení trestní věci.

Jedná se o dohodu uzavřenou mezi obviněným a státním zástupcem ještě před tím, než proběhne povětšinou veřejné hlavní líčení před soudem. V dohodě o vině a trestu je možné sjednat mimo jiné výměru trestu, případně jiné sankce a náhradu škody. Sjednanou dohodu o vině a trestu schvaluje soud, přičemž nesmí zasahovat do jejího obsahu.

Základními podmínkami pro uzavření dohody o vině trestu:

  • výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal;
  • tento skutek je trestným činem a spáchal ho obviněný;
  • výslovné prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán;
  • neexistence důvodných pochybností o pravdivosti výše uvedeného prohlášení obviněného.

Dle platné a účinné právní úpravy lze dohodu o vině a trestu sjednat pouze s plnoletou osobu pro přečiny a méně závažné zločiny s horní hranicí trestu odnětí svobody do 10 let. Připravovaná novela trestního řádu však chce tyto překážky odstranit a rozšířit možnost sjednání dohody o vině a trestu na všechny trestné činy, což považujeme z hlediska naší praxe za krok správným směrem.

Připravovaná novela trestního řádu by měla nově umožnit sjednat dohodu o vině a trestu i ve fázi řízení před soudem na počátku hlavního líčení, tedy po podání obžaloby. Podaná obžaloba by také nově měla obsahovat i návrh na uložení konkrétního druhu trestu a jeho výši. Obvinění by tímto měli větší motivaci uzavírat dohody o vině a trestu, protože by znali představu státního zástupce o navrhované výši trestu a její přísnosti.  Zákonodárce tak nesporně cíli na morální hodnoty obviněných a možnost jejich participace na jejich vlastní nápravě.

Nespornou výhodou dohody o vině a trestu je výrazné zrychlení vyřízení trestní věci, kdy se obviněný i poškozený vyhnou traumatizujícímu veřejnému jednání a dokazování. Lze také citlivěji zohlednit opravdový zájem poškozeného. Pro obviněného představuje uzavřená dohoda o vině a trestu vyšší jistotu ohledně uloženého trestu a značnou úsporu nákladů na obhajobu.

Uzavřením dohody o vině a trestu trestní řízení končí. Nicméně v případě, že se dohoda z nějakého důvodu neuzavře nebo by nebyla schválena soudem, nelze prohlášení obviněného považovat za jeho doznání. Existuje tedy stále možnost, že soud na konci hlavního líčení obžalovaného zprostí obžaloby.

Výše uvedené změny by tedy měly vést nejen ke snížení nákladů státu na zdlouhavá soudní řízení, ale i motivovat obviněné k rychlému vyřízení věci. Obvinění dostanou jednoduše větší možnost rozhodnout o svém osudu a mohlo by tak dojít k zamezení vnímání trestního řízení jako procesu „o nás bez nás“.