Daňová přiznání mohou tudíž jednotliví poplatníci podat (resp. uhradit daň) bez sankcí až do 18. srpna 2020. Dle informací ministryně financí Aleny Schillerové bylo uváděné datum zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací.

V souvislosti s uváděným nicméně upozorňujeme na skutečnost, že se nejedná o formální odklad lhůty pro podání daňových přiznání (jako např. v případě podání přiznání daňovým poradcem prostřednictvím udělené plné moci či na základě speciální žádosti), nýbrž se jedná pouze o prominutí sankcí spojených s jejich pozdějším podáním. Z uváděného vyplývá, že v případě nepodání daňového přiznání (resp. uhrazení daně) do 18. srpna 2020 budou počítány sankce již od původního termínu pro podání, tj. od dubna.

Na opětovné prodloužení možnosti podat daňová přiznání v pozdějším termínu budou beze sporu muset reagovat jak zdravotní pojišťovny, tak Česká správa sociálního zabezpečení, v návaznosti na podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ. V současnosti je termín prodloužen, resp. jsou promíjeny případné sankce, do 3. srpna 2020.

V neposlední řadě se odsouvá povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí do 31. prosince 2020. Opatření souvisí s hojně diskutovaným návrhem na zrušení daně z nabytí, který by měl být prosazen nejdříve v průběhu letních měsíců, a reaguje tak na hrozbu, že by kupující byli nuceni předmětnou daň zaplatit, přičemž až v následujících měsících by tuto dostali zpět, což by představovalo pro poplatníky i správce daně nemalou administrativní zátěž. Osvobozeni od této daně by přitom měli být všichni kupující, kteří podali návrh na vklad do katastru nemovitostí již od 1. prosince 2019.