Mezi nová opatření v daňové oblasti patří následující:

  • Plošné posunutí úhrady záloh na silniční daň, které jsou za standardních podmínek splatné k 15. dubnu a 15. červenci daného zdaňovacího období – v případě, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději 15. října 2020, bude prominuto příslušenství daně (tj. úrok z prodlení a úrok z posečkané částky) vzniklé z titulu jejich zpožděné úhrady.
  • Plošné prominutí DPH ve vazbě na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků sloužících ke zmírnění dopadů šíření viru SARS-CoV-2. Jedná se např. o roušky, respirátory, ochranné oděvy, teploměry, dezinfekční prostředky, popř. suroviny pro výrobu těchto prostředků (podrobný přehled zde: https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialuv-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx). Uváděné prominutí DPH platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
  • V neposlední řadě se hovoří o možnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, nicméně tato oblast je stále předmětem projednávání. Daň z nabytí, kterou je povinen hradit kupující, činí v současnosti 4 % z celkové kupní ceny. Společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí by mělo dojít ke zrušení daňových odpočtů z titulu zaplacených úroků z hypotečních úvěrů v případě nově uzavíraných hypoték.

Prostřednictvím Liberačního balíčku II byl vyjma prominutí červnových záloh na daň z příjmů u fyzických i právnických osob mimo jiné zaveden institut zpětného působení daňové ztráty, který poplatníkům umožní případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 uplatnit zpětně v rámci daňových základů za rok 2018 a 2019, a sice prostřednictvím dodatečných daňových přiznání. Vzniklé vratky na dani z příjmu mohou mít dle vyjádření ministryně financí Schillerové do budoucna pozitivní dopad na cash-flow subjektů nejvíce zasažených nepříznivou koronavirovou situací.

Rovněž byla pozastavena povinnost elektronicky evidovat tržby v rámci všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.