V souvislosti se vzniklou situací ve vazbě na šíření koronaviru (COVID-19) představilo Ministerstvo financí České republiky v pondělí 16. března 2020 přesné parametry liberačního balíčku pro právnické i fyzické osoby, publikovaného spolu s novým Pokynem GFŘ D-44 ve Finančním zpravodaji 4/2020. Mezi hlavní opatření liberačního balíčku patří:

  • Prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPFO i DPPO, resp. úroku z prodlení či z posečkané částky, do 1. července 2020 bez nutnosti prokázání důvodů souvisejících s koronavirem.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně, zároveň v případě prokazatelné spojitosti s koronavirem.
  • Plošné prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (1 000 Kč) bez nutnosti prokazování důvodů souvisejících s koronavirem, pakliže tato vznikla za období 1. března – 31. července 2020.
  • Možnost individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (příp. úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky), a sice pro období 1. března – 31. července 2020, opět za předpokladu souvislosti s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky (1 000 Kč), resp. o povolení posečkání úhrady či splátkování daně (400 Kč) – v případě podání žádosti do 31. července 2020.
  • V neposlední řadě bylo deklarováno, že první 3 měsíce od startu třetí a čtvrté vlny EET (tj. od 1. května 2020) nebude docházet k případným sankcím ze strany Finanční či Celní správy v souvislosti s evidenčními povinnostmi jednotlivých podnikatelů zasažených koronavirem.

Za důvody související s koronavirem lze přitom považovat zejména onemocnění či karanténu daňového subjektu, jeho jednatele či klíčových zaměstnanců, resp. rovněž daňových poradců a účetních, jejichž absence znemožnila plnění daňových povinností. Hlavním cílem liberačního balíčku je zmírnění dopadů aktuální situace vyvolané šířením COVID-19 a minimalizace nutnosti koncentrace vysokého počtu osob na finančních úřadech, popř. provozovnách poskytovatelů poštovních služeb.